هدر سایت
- -

ترخیم و غمضمه در تجوید

غنوی کردن صدا در صورت کاهش وضوح و شفافیت اداءالحروف ناصحیح است. استفاده از ولوم صدا باید در جایی باشد که وضوح ادءالحروف و حروف کلمه کاهش پیدا نکند. این آسیب در تجوید تحت عنوان ترخیم و غمضمه شناخته می شود.


برچسب‌ها:,