هدر سایت
- -

ترکیب الطرق یا اختلاط الطرق

ترکیب الطرق یا اختلاط الطرق جزو آسیب های صحت قرائت محسوب شده و آن را درجه اعتبار ساقط می کند.