هدر سایت
- -

تسلط بر شیوه های اوج گیری

برای تسلط بر شیوه های اوج گیری لازم است به سه شیوه تمرین نمود:

الف): شیوه آکادمیک یا آموزشی               ب): شیوه کلاسیک یا مسابقه ای                    ج): شیوه مجلسی