هدر سایت
- -

تعریف آرایه های لحنی

آرایه های لحنی به آن دسته از هنرهای صوتی و لحنی اطلاق می شود که منجر به خلق زیبایی و جذابیت در اجرای نغمات می گردد.