هدر سایت
- -

تعریف اداء مطلوب

 اداء مطلوب به ادایی گفته می شود که بیانگر فضای درستی از مفهوم عبارت باشد. فرم ملودی بکارگرفته شده نیز موجب نزدیکی فضای مفهومی عبارت در ذهن مستمع می گردد. فضای موسیقایی ای که ایجاد می شود باید بیانگر فضای مفهومی ملودی باشد و این قاعده صرفاً یک قاعده عرفی، ذوقی و سلیقه ای نیز هست.