جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

تعریف اداء مطلوب

 اداء مطلوب به ادایی گفته می شود که بیانگر فضای درستی از مفهوم عبارت باشد. فرم ملودی بکارگرفته شده نیز موجب نزدیکی فضای مفهومی عبارت در ذهن مستمع می گردد. فضای موسیقایی ای که ایجاد می شود باید بیانگر فضای مفهومی ملودی باشد و این قاعده صرفاً یک قاعده عرفی، ذوقی و سلیقه ای نیز هست.