تعریف اداء

اداء به کیفیت موسیقایی خاصی گفته می شود که معرف نحوه و شیوه بکارگیری اندیشه موسیقایی یا همان تکنیک های بخصوص باشد. اداء از مؤلفات متمایز کننده تلاوت قراء می باشد. عقبه اداء، شناخت و کسب دانش های مربوطه است. مسائل مختلفی همچون بافت یا ساختار موسیقایی، نحوه اداءالحروف، کیفیت بکارگیری و اجرای قواعد تجویدی، لحن بیانی و لهجه و … در کیفیت اداء موسیقایی نقش مستقیم دارند.  برای مثال به نحوه اداء موسیقایی استاد محمدعمران، اداء عمرانی و  به نحوه اداء استاد مصطفی اسماعیل نیز اداء اسماعیلی می گویند. تکنیک در واقع همان شیوه بکارگیری و ساختارسازی اندیشه های موسیقایی است که با پشتوانه دانش و شناخت قبلی مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال، وجود تحرک لحنی در اجرای هر قطعه لحنی و دوری از ساده خوانی جزو اندیشه های موسیقایی محسوب می شود.

نظرات بسته شده است.