هدر سایت
- -

تعریف انعطاف و بعضی از مصادیق آن

قدرت انتقال از یک درجه به درجه ای دیگر را انعطاف می گویند. انعطاف به اشکال مختلف مصداق دارد مانند تحریرها، انتقالات صوتی مانند انتقال از درجه یک به پنج، درجه یک به هشت و برگشت به موضع اولیه، آرپژخوانی و …