یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

تعریف انعطاف و بعضی از مصادیق آن

قدرت انتقال از یک درجه به درجه ای دیگر را انعطاف می گویند. انعطاف به اشکال مختلف مصداق دارد مانند تحریرها، انتقالات صوتی مانند انتقال از درجه یک به پنج، درجه یک به هشت و برگشت به موضع اولیه، آرپژخوانی و …