هدر سایت
- -

تعریف قرائت تحقیق

قرائت تحقیق روشی است مبتنی بر اشباع مد، اتمام حرکات، وقف بر مواضع صحیح و تفکیک حروف از یکدیگر. لذا به این نوع قرائت، قرائت مجوّد گفته می شود.