هدر سایت
- -

تعریف ملودی

ملودی در موسیقی به معنای اجرای چند نُت است که شنونده آن را به صورت یک مجموعه واحد احساس می‌کند. به عبارت دیگر، آهنگ عبارت است از احساس آغاز و انجام داشتنِ این سلسله از نت‌ها. به دیگر سخن، ملودی احساسی است که از ترکیب زیروبمیِ نت‌ها و ضرب‌آهنگ به وجود می‌آید.