هدر سایت
- -

تعریف هاء سکت

هاءسکت هائی است بدون معنی که برای حفظ فواصل میان آیات به آخر کلمه الحاق می شود.