هدر سایت
- -

تعریف و عناصر تکنیک

تکنیک به معنی روش و قاعده است و منظور از چطور خواندن همان فن است که نیازمند آموزش و تعلیم است. برای بوجود آمدن تکنیک سه عنصر مهم مورد بررسی قرار می گیرد:

الف): تونالیته – صدای مناسب و جایگاه مطلوب صدای خواننده

ب): سونوریته – کیفیت تولید صدا

ج): استایل یا فرم