هدر سایت
- -

تعریف یادگیری و آموزش

علم آموزی ای که از طریق روش های تدوین شده و به صورت دستوری و اجباری اجرا می شود را آموزش می گویند. در این روش، معلم و متعلم وجود دارد و معلم و متعلم به صورت مستقیم با یکدیگر در ارتباط هستند مانند مدرسه، دانشگاه و …. اما علم آموزی ای که از طریق روش های تدوین نشده باشد و به صورت غیراجباری و گاهاً ناخوداگاه باشد را یادگیری می گویند. بعضی ا صاحب نظران نیز میان عنوان آموزش و یادگیری تفاوت قائل نشده اند. هدف از آموزش و یادگیری، رشد و ارتقاء است.