هدر سایت
- -

تغنین صدا به دو شکل اجرا می شود

تغنین صدا به دو شکل اجرا می شود:

الف): صدای غنه یا صوت الاغن که صدای غنوی مطلوب است.

ب): صدای خنه یا صوت الاخن که صدای غنوی نامطلوب است.

بکارگیری فن تغنین موجب تلطیف صدا و زیبایی آن می شود. تغنین به معنی غنوی کردن صدا است. نقش تغنین صدا فقط رنگ دهی و حالت دهی به صدا است.