هدر سایت
- -

تفخیم حرف راء در کلمه انذروا

در عبارت (اَنذِروُا) حرف (راء) به دلیل داشتن ضمه، تفخیم می گیرد.