هدر سایت
- -

تلوین النغمی

انتقال از جنسی به جنس دیگر یا انتقال از غمازی به غماز دیگر تحت عنوان مسئله تلوین النغمی شناخته می شود.