هدر سایت
- -

تمهید مقام راست

از نغمات تمهیدی راست قرار، مقام راست نوروز می باشد. استاد شحات انور برای ورود به مقام راست از این مقام استفاده می کنند. این مقام از اتصال دو جنس راست + بیات به شکل منفصل تسکیل شده است.