هدر سایت
- -

توازن مدهای عارضی در ترتیل

تمامی مدهای عارضی در ترتیل خوانی باید متوازن و یکسان باشد.