هدر سایت
- -

توضیحاتی در خصوص تفقیق الصوت

توضیحاتی در خصوص تفقیق الصوت

مطرح شده در جلسه ۳۱ شهریورماه ۹۶ مجمع قاریان قرآن کریم