هدر سایت
- -

توضیحی در خصوص تلوین لحنی

تلوین به معنی رنگ آمیزی است. قاری باید در جملات لحنی ای که اجرا می کند تلاش کند رنگ و شکل نغمه را تغییر دهد. برای اجرای این فن لازم است که از اتصال اجناس استفاده کند. در تلوین لحنی زمانی که، طول زمانی اجرای یک جنس بر دیگری غلبه پیدا کند لازم است در نفس بعدی آن جنسی که بیشتر اجرا شده است، اجرا شود. اینکار به جهت اینکه به اصطلاح در گوش مستمع کوک موسیقایی ایجاد کرده است باید صورت گیرد تا ارتباط موسیقایی میان مستمع و تلاوت برقرار شود . برای مثال در یک نفس، اتصال اجناس ذیل صورت گرفته است. در داخل پرانتز نیز مدت زمانی که آن جنس اجرا شده قید شده است:

راست (۵ثانیه) + نهاوند (۳ ثانیه) + راست (۵ ثانیه) + نهاوند (۵ ثانیه) + راست (۱۰ ثانیه) + نهاوند (۲ ثانیه). در این نمودار، جنس راست به لحاظ زمانی بیشتر اجرا شده و لذا در گوش مستمع کوک راست ایجاد شده است. لذا قاری در هنگام وقف بهتر است وارد مقام راست شده و راست را ادا دهد. تلوین یکی از آرایه های لحنی محسوب می شود.