هدر سایت
- -

تکرار بی مورد یک قطعه لحنی

تکرار بی مورد یک قطعه لحنی که نقش تنغیمی ندارد و غالباً نقشی در ارتقاء کیفی تنغیم نیز ندارد تحت عنوان دور لحنی شناخته می شود. باید دقت نمود که تکرار دارای وجه فنی و موسیقایی بوده و بتواند کیفیت کار ارتقاء دهد. صرف تکرار یک قطعه موسیقایی نیز دارای اثرات خاص خود است اما باید تکرار باید دارای توجیه فنی باشد.