هدر سایت
- -

تکنه ای مهم در خصوص تقلید ابتدایی

تقلید ابتدایی از تلاوت هایی که حاوی موسیقی نوستالوژی است صحیح نیست.