هدر سایت
- -

ثبات ردیف لحنی

از مهمترین اشکالات عمده تلاوت، عدم برنامه صحیح در استفاده از ردیف ها است. ثبات ردیف لحنی از مهمترین مسائلی است که موجب می شود تا بسیاری از مشکلات لحنی در تلاوت اتفاق نیفتد. پس از ثبات ردیف، مسائلی مانند ثبات در استفاده از روش مدولاسیون، ثبات استفاده از مدل تحریرها و ثبات در استفاده از مدل قفلات در ردیف ها مورد توجه و دقت قرار می گیرد.