ثبات ردیف لحنی

از مهمترین موضوعات اجرای یک تلاوت استاندارد، ثبات ردیف لحنی است تا قاری به یک ثبات در روش تلاوت دست یابد و بر این اساس بتواند به مهندسی مناسبی بر اساس توانمندی های صوتی و لحنی دست یابد. شخصی که روش ثابتی در تلاوت ندارد نمی تواند به خلاقیت و احساسات پایدار و مناسب دست پیدا کند. همچنین کسیکه دارای روش ثابتی در تلاوت نیست نمی تواند به تکنیک در خوانندگی خود دست یابد. تنوع در اجرای مدل های تلاوت و عدم پایبندی به یک روش لحنی فقط برای افرادی مجاز است که به حد بسیار قابل قبولی در ردیف و جنبه های تنغیمی تلاوت دست پیدا کرده باشند.

نظرات بسته شده است.