هدر سایت
- -

حالات مواکله در تلاوت

مواکله به دو صورت اصلی استگاتو و لگاتو اجرا می شود. البته صورت های دیگری نیز مانند نوانس و … نیز در موسیقی مطرح می باشد. مواکله به معنی منتقل شدن از یک درجه صوتی به درجه دیگر می باشد.