هدر سایت
- -

حالات و فرم دهان

از مسائل مهم در اقراء، توجه به حالات و فرم دهان است. برای تولید صدای عربی در ابتدا باید حالت دهان، حالت عربی باشد.