هدر سایت
- -

حال نغمگی

از نشانه های حال نغمگی در اجرا، بروز حس خوب، پردازش مناسب صدا، افزایش تحریرها و ظرافت در اجرا می باشد.