هدر سایت
- -

حد نصاب کیفی در صوت

حد نصاب کیفی در صوت به شرح ذیل است:

الف): تمره فوق ممتاز – نمره 20

ب): نمره ممتاز – نمره 18

ج): نمره عالی – نمره 16

د): نمره خوب – نمره 14

ذ): نمره متوسط – نمره 12

ر): نمره ضعیف – نمره 10

ز): نمره مبتدی – نمره 8