هدر سایت
- -

حذف هرگونه حرکت اضافی در تلاوت

هرگونه حرکت اضافی در تلاوت که موجب توجه مستمعین به آن حرکت شود، جزو جوانب منفی محسوب می گردد.