حروف اخفات

حرکت طنابهای صوتی + جریان هوا + مخرج حرف موارد تشکیل دهنده صفت جهر هستند. در حالت همس، عدم حرکت طنابهای صوتی وجود دارد. حروف مهموسه (سکت فحثه شخص) را حروف اخفات نیز می گویند.

نظرات بسته شده است.