هدر سایت
- -

حروف از نظر کیفیت شدت صوت

حروف از نظر کیفیت شدت صوت به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

الف): حروف صداگیر که عمدتاً حروف مهموسه، غنه و … هستند.

ب): حروف صداده که عمدتاً حروف شدت و مجهوره و … هستند.