هدر سایت
- -

حروف صداده و حروف صداگیر

از جمله موارد بسیار مهم در پردازش صدا توجه به کیفیت صوتی حروف است و بر همین اساس، حروف به دو حروف صداده و حروف صداگیر تقسیم می شوند.