حروف مقدَّر و حروف محقَّق

حروف مقدَّر به حروفی گفته می شود که محل تلفظ و مخرج آنها در تقدیر است یعنی جایگاه ثابتی ندارند و این حروف شامل حروف مدی است. و حروف محقَّق به حروفی گفته می شود که محل تلفظ و مخرج آنها مشخص و روشن است.

نظرات بسته شده است.