هدر سایت
- -

حرکات ملودیک

برای ایجاد تحرک در تنغیم باید از حرکات ملودیک استفاده کرد. حرکتهای ملودیک در یک مقام شامل حالات زیر است:

حرکت پیوسته درجات ۱، ۲، ۳، ۴                      حرکت ۱، ۲، ۳، ۴ و انتقال به ۸                    حرکت ۱، ۵، ۸

حرکت پرشی ۱ به ۴                                       حرکت، ۱، ۵، ۶، ۷، ۸                                حرکت ۱ به ۸

حرکت پیوسته ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و انتقال به ۸           حرکت پیوسته از ۱ تا ۸