هدر سایت
- -

حرکت های نتی درون مقام

حرکت های نتی درون مقام به شکلهای مختلفی اجرا می شود و اشکال مختلفی از مدولاسیون پرده بر اساس آن شکل می گیرد. برای این موضوع می توان به تلاوت اساتیدی همچون محمد عمران، عبدالفتاح شعشاعی و … مراجعه کرد.