هدر سایت
- -

حلیه القرائت

حلیه القرائت دارای سه سرفصل مهم است:

الف): حسن الاداء

ب): اعطاء حق حرف

ج): تلطیف (ظرافت) در اداء که تحت عنوان تکنیک و فن شناخته می شود