هدر سایت
- -

خوانش صوت

یکی از مؤلفات مربوط به کیفیت و پردازش صوت، مسئله خوانش صوت است. کیفیت تولید و پردازش صوت که نوع کاربری آن را مشخص می کند تحت عنوان خوانش شناخته می شود. برای مثال نحوه تولید و پردازش صوت در موسیقی کلاسیک با موسیقی ایرانی کاملاً متفاوت است فلذا نمی توان از تمریناتی که موجب خروجی صوت (خوانش) خاصی می شود برای نوع دیگری از خوانندگی استفاده کرد. خوانش صوت در تلاوت قرآن در فضای استفال است و فضای استفال عمدتاً صدایی سبک و بی تکلف می باشد.