هدر سایت
- -

خواننده خوب

زمانی به کسی خواننده خوب اطلاق می شود که بتواند ملودی های پیچیده و پر نت و پرحرکت را اجرا کند.