هدر سایت
- -

درجه بندی درجات کیفی مهارت های لحنی

درجه بندی درجات کیفی مهارت های لحنی به شرح زیر می باشد:

درجه فوق ممتاز – نمره 30

درجه ممتاز – نمره 27 الی 29/99

درجه عالی – نمره 24 الی 26/99

درجه خوب – نمره 21 الی 23/99

درجه متوسط – نمره 18 الی 20/99

درجه ضعیف – نمره 15 الی 17/99

درجه مبتدی – نمره 12 الی 14/99

درجات مذکور دارای تعاریف و مصادیق متعدد می باشند که باید در جای خود به آنها اشاره نمود.