هدر سایت
- -

درجه سلطنه

دستیابی به درجه سلطنه دارای حداقل سه ویژگی مهم است:

الف): نکحات و خلاقیت هنری

ب): بیان ملودی

ج): بصمه