هدر سایت
- -

دسته بندی تلاوت به لحاظ اجرا

تلاوتها به لحاظ اجرا به دو دسته تقسیم می شوند:

1 – تلاوتهایی که در آن قدرت و هیبت صوت جزو رکن آن می باشد مانند استاد عبدالباسط

2 – تلاوتهایی که تکنیک و ملودی جزو رکن آن می باشد مانند استاد مصطفی اسماعیل