هدر سایت
- -

دسته بندی حروف مقطعه

حروف مقطعه به لحاظ میزان مد به چهار دسته تقسیم می شوند:

حرف الف عدم کشش
حی طهر ۴ حرکت یا ۲ الف
سنقص لکم ۶ حرکت یا ۳ الف
حرف عین ۴ یا ۶ حرکت ۲ یا ۳ الف