هدر سایت
- -

دسته بندی مفاهیم قرآن از نظر لحنی

به جهت مباحث و مسائل صوت و لحنی، مفاهیم آیات قرآن کریم به سه دسته تقسیم می شوند که کیفیت اجرای هر بخشی بهتر است نسبت به بخش دیگر دارای شخصیت مستقل لحنی باشد:

1 – مفاهیمی که اصولاً و ذاتاً به صورت محزون می باشند. مانند وصف حال جهنمیان و …

2 – مفاهیمی که اصولاً و ذاتاً به صورت فرح و ابتهاج می باشند. مانند وصف حال مؤمنین و …

3 – مفاهیمی که ذاتاً خالت خنثی داشته و حالت خاصی ندارند. مانند آیات الاحکام و …