هدر سایت
- -

دسته بندی ساکن ها در تجوید

ساکن ها به دو دسته ساکن ذاتی و عارضی تقسیم می شوند و میزان کشش هر کدام متفاوت است. ساکن های ذاتی نیز به دو دسته ساکن مخفف و ساکن مثقل تقسیم می شوند.