هدر سایت
- -

دلایل عدم اجرای اوج در تلاوت

عدم اجرای اوج در تلاوت به غیر از بحث نگاهها، مقاصد و روش های لحنی، می تواند به دلایل زیر بستگی داشته باشد:

الف): عدم آشنایی با روش اوج گیری

ب): عدم شناخت ارتفاع صدا

ج): عدم آشنایی با ردیف های لحنی

د): عدم توانایی صوتی