هدر سایت
- -

دندانه های تحریری باز

استفاده از دندانه های تحریری باز در ترتیل صحیح نیست. از تفاوتهای عمده تحریرهای ترتیل و تحقیق، کیفیت فرم تحریر و سرعت تحریر است.