دو دیدگاه در استفاده از مقامات موسیقایی

در برخورد با کمیت و کیفیت استفاده از مقامات موسیقایی، دو دیدگاه وجود دارد:

الف): قاعده توغل مقامی

ب): قاعده حذر مقامی

ترتیل های سبک مصری بر اساس قاعده حذر مقامی اجرا می گردند.

نظرات بسته شده است.