هدر سایت
- -

دو دیدگاه در استفاده از مقامات

در برخورد با کمیت و کیفیت استفاده از مقامات موسیقایی دو دیدگاه وجود دارد:

الف): قاعده توغل مقامی

ب): قاعده حذر مقامی

 

هناک منظورین حول کمیه ونوعیه استخدام هیئات الموسیقى:

طریق الحذر فی هیئت المقام
طریق التوغل فی هیئت المقام