هدر سایت
- -

دو شرط مهم برای رشد موسیقایی

برای رشد موسیقایی ابتدا باید عوامل ایجاد تمرکز را ایجاد و سپس عوامل شرطی سازی را فراهم نمود. تمرکز و شرط سازی دو اصل اساسی در یادگیری هستند.