هدر سایت
- -

دو عامل کیفی در اجرای قطعات موسیقایی

در اجرای هر قطعه موسیقایی باید دو عامل سلامت اجرا و کیفیت تأثیر مورد توجه قرار گیرد.