هدر سایت
- -

دو مؤلفه کلمه و جمله موسیقایی

هر کلمه و جمله موسیقایی از دو مؤلفه تشکیل شده است:

الف): تکنیک و روش اجرای ملودی                             ب): اندیشه موسیقایی حاکم بر اجرای ملودی